mardi 17 avril 2012

Isaïe 30,20 morekha מוריך

Question
וְנָתַן לָכֶם אֲדֹנָי לֶחֶם צָר וּמַיִם לָחַץ וְלֹֽא־יִכָּנֵף עֹוד מֹורֶיךָ וְהָיוּ עֵינֶיךָ רֹאֹות אֶת־מֹורֶֽיךָ׃
Instruire et cacher sont-ils tous les deux au pluriel ? Ou y aurait-il une allusion à Dieu en tant qu'instructeur avec un pluriel au sujet du Créateur 

Réponse
Le Seigneur vous donnera
לחם צר
le pain de l'angoisse
ומים לחץ
et l'eau de l'oppression
ולא יכנף עוד מוריך
et il ne sera pas couvert (d'une aile) à nouveau celui qui t'enseigne.
Effectivement, מוריך est une forme plurielle, à cause du yod. On serait en droit d'attendre מורך, avecMais tout de même le verbe est au singulier. Il est probable que ce yod soit là pour distinguer morékha de morkha, car mor מור, c'est aussi la myrrhe.
והיו עיניך ראות את מוריך
et tes yeux verront celui qui t'enseigne.

En termes de matres lectionnis, le texte biblique ne suit pas toujours la "règle" officielle de grammaire. Ces règles ont été élaborées par la suite, notamment au Moyen Age, mais le texte biblique est truffé de nombreuses exceptions. En l'occurence pour morekha, il n'y a pas d'autre occurence dans la bible ni avec l'orthographe מורך ni avec מוריך.

De plus, ce mot employé moreh comme NOM commun signifiant "enseignant", "maître" semble tardif.
Il faut éplucher la liste des occurences de מורה dans la Bible (cf en fin d'article).

Outre que la même orthographe signifie aussi morah le rasoir, on trouve plus souvent moreh comme participe présent "en train d'enseigner" avec un COD derrière, ou bien dans l'expression סורר ומורה rebelle et indocile, Dt + Jérémie.

Le verset suivant : Job 36,22 הן אל ישגיב בכחו מי כמהו מורה semble le seul a attester מורה comme nom commun et non comme participe présent... et encore, cela peut se discuter.

L'occurence de ce mot מורה avec un suffixe est donc un hapax total. Il est donc difficile d'en déduire que ce mot a un comportement bizarre car les seuls points de comparaisons que nous avons sont avec des stades utlérieurs de la langue, ou du moins, attestés ultérieurement. Il semble cependant que les rabbins des premiers siècles y aient vu une anomalie grammaticale à exploiter midrashiquement.

En tous cas, le targum Yonathan nous donne une curieuse interprétation de ce verset d'Isaïe (cf. [cal1.cn.huc.edu]) :

וְיִתֵן לְכוֹן יוי יָת נִכסֵי סָנְאָה
Dieu vous donnera les biens de la haine
וּבִיזַת מָעִיקָא
????
וְלָא יְסַלֵיק עוֹד שְכִינְתֵיה מִבֵית מַקדְשָא
et la Shekhina ne sortira plus du Beth Ha-miqdash (le Temple)
וְיִהוְייָן עֵינָך חָזיָן יָת שְכִינְתָא בְבֵי
מַקדְשָא׃
Et tes yeux verront la Shekhina dans le Beth ha-miqdash (le Temple).

Autant dire toute de suite que מורה moreh est mis en relation directe avec מוריה morya, le mon Moriah où Abraham s'en va sacrifier Isaac, qui n'est autre que la montagne du Temple.

Preuve que cet histoire de מוריך morekha a donné du fil à retordre aux rabbins depuis toujours.

Encore une possibilité donnée par Daat Miqra : מורה serait un des noms de Dieu et serait donc mis au pluriel de majesté, un peu comme adonay, אדניך "ton Seigneur" ou אלהיך "ton Dieu".

cf. Psaumes 25,8 : טוב וישר יהוה על כן יורה חטאים בדרך
bon et droit est YHWH, c'est pourquoi il conduit les méchants sur le (bon) chemin.
Occurences de מורה :
Genèse 12,6  ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ

Deutéronome 21,18  כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהם


Juges 7,1  וישכם ירבעל הוא גדעון וכל העם אשר אתו ויחנו על עין חרד ומחנה מדין היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק


Juges 13,5  כי הנך הרה וילדת בן ומורה לא יעלה על ראשו כי נזיר אלהים יהיה הנער מן הבטן והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים


Juges 16,17 ויגד לה את כל לבו ויאמר לה מורה לא עלה על ראשי כי נזיר אלהים אני מבטן אמי אם גלחתי וסר ממני כחי וחליתי והייתי ככל האדם


1Samuel 1,11  ותדר נדר ותאמר יהוה צבאות אם ראה תראה בעני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשים ונתתיו ליהוה כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשו


1Samuel 20,36  ויאמר לנערו רץ מצא נא את החצים אשר אנכי מורה הנער רץ והוא ירה החצי להעברו


2Rois 17,28  ויבא אחד מהכהנים אשר הגלו משמרון וישב בבית אל ויהי מורה אתם איך ייראו את יהוה


Isaïe 9,14  זקן ונשוא פנים הוא הראש ונביא מורה שקר הוא הזנב


Jérémie 5,23  ולעם הזה היה לב סורר ומורה סרו וילכו


Joël 2,23  ובני ציון גילו ושמחו ביהוה אלהיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון


Habaquq 2,18  מה הועיל פסל כי פסלו יצרו מסכה ומורה שקר כי בטח יצר יצרו עליו לעשות אלילים אלמים -ס-


Psaumes 9,21  שיתה יהוה מורה להם ידעו גוים אנוש המה סלה


Psaumes 84,7  עברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם ברכות יעטה מורה


Job 36,22  הן אל ישגיב בכחו מי כמהו מורה


2Chroniques 15,3  וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה
 

1 commentaire: